ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: GDPR),
a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a
Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb
személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes
és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából
a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Társaságunk adatvédelem iránti elkötelezettsége,
ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében
szabályzatot alkot.
Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kankalin Bükki
Vendégháznál, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem
alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az
adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan
adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából
fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az
adatbiztonságban.
A Kankalin Bükki Vendégház, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak. A Kankalin Bükki Vendégház adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Adatkezelő székhelyén.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság ajánlásait az
adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlását a lehető
legérthetőbben fejezi ki. Esetlegesen példákkal alátámasztva, valamint részletesen bemutatja az
adatkezelési tevékenységeket.
A Kankalin Bükki Vendégház fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására.
Az esetleges változásokról megfelelően és kellő időben értesíti ügyfeleit.
Amennyiben kérdése lenne az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és az
adatvédelmi tisztviselő megválaszolja kérdését.
A cég elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalat a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja.
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Kankalin Bükki Vendégház székhelyén és telephelyén folyó
valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás
tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és
védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen Szabályzat 2022. szeptember 01. napjától további rendelkezésig vagy
visszavonásig hatályos.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére, minden
alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést
végző személyekre.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes
adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk
helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket
saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(Grt.)

IRÁNYÍTÁS ÉS FELÜGYELET

A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetője hagyja jóvá és a cég székhelyén tárolja. A Szabályzatot
legalább fél évente felül kell vizsgálni. A szabályzatot valamennyi munkavállaló számára elérhető helyen
kell tárolni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb
adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása,
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen
rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan.

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Kankalin Bükki Vendégház
Székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Jókai utca 36.
Adószám: 55148692-1-25
NTAK regisztrációs szám: MA19010688
Törvényes képviselő: Pintérné Nahaj Andrea
Telefonszám: +36 70 601 7002
E-mail: kankalinbukkivendeghaz@gmail.com, nahaj.andrea@gmail.com
Weboldalak: www.kankalinbukkivendeghaz.hu

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben
azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik
kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2)
bekezdése alapján a rendezvényekre regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban:
érintett) személyes adatainak felhasználására - előzetes tájékoztatását követő - hozzájárulása alapján

kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának,
valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. §-ának rendelkezéseire.
Felhívjuk a Kankalin Bükki Vendégház részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

INFORMÁCIÓ KÉRÉS

Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az
Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás
Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

AJÁNLATKÉRÉS

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék
kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma ajánlatadáshoz szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények ajánlatadáshoz szükséges
Az adatkezelés célja: Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

MEGRENDELÉS

Az megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy
terméket rendel személyes adatainak megadásával.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma megrendeléshez szükséges

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése megrendeléshez szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése megrendeléshez szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma megrendeléshez szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő megrendeléshez szükséges
speciális igények megrendeléshez szükséges
Az adatkezelés célja: Megrendelési igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés
nyújtása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

SZÁMLÁZÁS

A számlázás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy
terméket rendel és leszámláz személyes adatainak megadásával.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
cím kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
képviselő neve: kapcsolattartás
adószám számlázáshoz szükséges
bankszámlaszám számlázáshoz szükséges
megbízási dij számlázáshoz szükséges
Az adatkezelés célja: Számlázási igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés
nyújtása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Pénzügyi és Számviteli törvény által meghatározott
ideig tartja nyilván.

HONLAP LÁTOGATÁS

A honlap látogatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: A www.kankalinbukkivendeghaz.hu weboldal látogatói.
A kezelt adatok köre:
név (családi és utónév) azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
A Társaság a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles
tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos
adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen
történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú –
nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben
elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
igény Társaság részére történő megküldésének.
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában
bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgálatatást a Felhasználó a
rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével
kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.
A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a
hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a
Társaság általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Társaság hírlevél
szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a
honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a
honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes
adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További
információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal
használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja
A www.kankalinbukkivendeghaz.hu weboldalakon cookie-kat (sütiket) alkalmaz. Ezek a testre szabott
szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során
olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalmát tekintve. A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail
címet stb. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőjében
azok kezelését.
Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban
lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy
elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó
kérés.

A SÜTIK KIKAPCSOLÁSA:

Microsoft Internet Explorer
1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot
2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre
3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától
a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.
4. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:
IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Google Chrome
1. Kattintson a Chrome menüre és válassza ki a „Beállítások” menüpontot a böngésző eszköztárán
2. Kattintson a „Speciális beállítások megjelenítése” linkre
3. Az „Adatvédelem” részben kattintson a „Tartalombeállítások” gombra
4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’
5. Kattintson az ‘Ok’ gombra
6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra
Firefox
1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre
3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót
Opera
1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re
3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre
4. Kattintson az ‘OK’ gombra
Safari
1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’
2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre
3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre
4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

azonosítószám süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
meglátogatott oldal címe süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
látogatás dátuma süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
látogatás időpontja süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
A weboldal az alábbi sütiket helyezi el:
Süti neve Leírása
.kankalinbukkivendeghaz.hu _ga
.kankalinbukkivendeghaz.hu _gid

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató
interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy
ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már
megjelent

.kankalinbukkivendeghaz.hu _gat

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató
interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy
ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már
megjelent

kankalinbukkivendeghaz.hu PHPSESSID
Használt süti táblázat:
Süti (cookies) típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001.CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A.§(3) bekezdésben foglalt
rendelkezés

A honlap megfelelő működés
biztosítása

CloudFlare Security Az Ön hozzájárulása A honlap megfelelő működés

biztosítása

Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtés azzal
kapcsolatban, hogyan
használják a látogatok a
weboldalt

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes
felvilágosítást.
Az adatkezelés célja: A weboldalra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése.
Adatkezelés időtartama: 30 nap. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig,
de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

A regisztrációs adatbázis igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldal adatbázisába online módon regisztrál.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
e-mail cím kapcsolattartás
adatkezelési hozzájárulás
Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: Az utolsó belépést követő 6 hónap. Az adatok módosítását és törlését az
kankalinbukkivendeghaz@gmail.com e-mail címen, illetve levélben a 3557 Bükkszentkereszt, Jókai
utca 36. címen, lehet kezdeményezni.

NTAK REGISZTRÁCIÓ

Az NTAK jelentés küldése kötelező hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a szálláshelyen megszáll.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
születéskori név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
e-mail cím kapcsolattartás
személyigazolvány száma azonosítás
születési idő azonosítás
születési hely azonosítás
anyja neve azonosítás
adatkezelési hozzájárulás
Az adatkezelés célja: A szállásügymenetének előmozdítása.
Adatkezelés időtartama: Az utolsó belépést követő 6 hónap. Az adatok módosítását és törlését az
kankalinbukkivendeghaz@gmail.com e-mail címen, illetve levélben a 3557 Bükkszentkereszt, Jókai
utca 36. címen, lehet kezdeményezni.

PANASZKEZELÉS

A panasz kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés
jogszabály (1997, évi CLV. tv.) alapján kötelező.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre vagy Adatkezelő
magatartására, tevékenységére vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni
kívánja.
A kezelt adatok köre:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása
Az adatkezelés célja: A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás az érintett és
panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát
a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV törvény 17/A § 7. bekezdése
alapján, kötelezően.

MUNKATÁRSAK ADATAINAK NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírása alapján köteles adatokat felvenni és adatokat továbbitani
az adóhatóság felé, munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony
esetén.
A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 16§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkozásról szóló
2010. évi LXXV. törvény 3. és 11§ alapján.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb
jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.
A kezelt adatok köre:
családi és utónév azonosítás
születési hely azonosítás
születési idő azonosítás
anyja neve azonosítás
lakcím azonosítás
adóazonosító jel azonosítás
TAJ szám azonosítás
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja,
megszűnése
biztosítás szüneteltetésének időtartama
heti munkaidő
bruttó személyi bér
nettó személyi bér
bankszámlaszám
személyazonosító igazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: A törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári év végétől
számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási
nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, adatkezelések tekintetében a Kankalin Bükki
Vendégház adatkezelőnek minősül.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb
jogaikgyakorlását, haaztjogszabálykinemzárja a kankalinbukkivendeghaz@gmail.com e-mail címre,
vagyAdatkezelőmás elérhetőségre küldöttnyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a
beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja,
valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban
foglaltak alapján.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 15
napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
A Kankalin Bükki Vendégház a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést
mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai
a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítése joga, a törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog,
az adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, a bírósághoz fordulás joga
és a hatósághoz fordulás joga.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére a Kankalin Bükki Vendégház mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt,
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes,
ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

HELYESBÍTÉS JOGA

A Kankalin Bükki Vendégház a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS

A Kankalin Bükki Vendégház zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
A Kankalin Bükki Vendégház megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A Kankalin Bükki Vendégház a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb
esetben.
A Kankalin Bükki Vendégház a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen
- annak közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Kankalin Bükki Vendégház az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

A Kankalin Bükki Vendégház az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának
megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a
kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

ADATBIZTONSÁG ÉS AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK RENDJE

A Társaság az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok
megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való
alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.
A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt
vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek
nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a Társaság részben vagy egészben
automatizált módon kezel. A Társaság személyes adatok elektronikus tárolására a Társaság tulajdonában
álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Társaság tulajdonában vagy használatában álló
olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a Társaság székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként
használ.
A Társaság által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen
Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

A Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Társaságnak megőrizni az
adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A Társaság köteles
biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
- illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
- nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek
- illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
- nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
- jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik,
teszik hozzáférhetetlenné;
- elvesztéstől, sérüléstől megóvja.
A Társaság az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi
a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság
fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő
adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében.
A Társaság adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezetni (Adatkezelési Nyilvántartás) a
jelen Szabályzat a mellékletében meghatározott minta felhasználásával és a GDPR 30. cikkében
meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A Társaság az Adatkezelési Nyilvántartást
elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen
személy ahhoz nem férhet hozzá.

PANASZ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNÉL

Amennyiben a Kankalin Bükki Vendégház adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon
adatvédelmi tisztviselőnkhöz: kankalinbukkivendeghaz@gmail.com.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06 1) 391 1400
Fax: (06 1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó
hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak esetén
Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: http://www.nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.

ADATKEZELŐ AZ ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és
szervezésiintézkedéseketéskialakítjaazokatazeljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok,
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások,
eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel vanatechnikamindenkorifejlettségéreés több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt
választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézségetjelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről,ezen belül a szoftver és
hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati
védelem);
 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről
(tükrözés, biztonsági mentés);
 Azadatállományok vírusok elleni védelméről(vírusvédelem);
 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a
tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események
következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzat 2022. szeptember 1. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően
keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2018. május
25. napját követően történik.
A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Társaság köteles minden ügyfelét,
illetve a Társasággal egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a
jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.
Jelen Szabályzat szerzői jog védi. A Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása tilos. A
Szabályzat szerzője az Adatkezelő.
Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat a Kankalin Bükki Vendégház sajátos tevékenységei
alapján készült. Ez a Szabályzat nem használható sablonként vagy mintaként.

Adatkezelési Tájékoztató (Ügyfél)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Kankalin Bükki Vendégház
(a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő
kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az
Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és
rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.
Az Adatkezelő
Név: Kankalin Bükki Vendégház
Székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Jókai utca 36.
Adószám: 55148692-1-25
NTAK regisztrációs szám: MA19010688
Törvényes képviselő: Pintérné Nahaj Andrea
Telefonszám: +36 70 601 7002
E-mail: kankalinbukkivendeghaz@gmail.com, nahaj.andrea@gmail.com
Weboldalak: www.kankalinbukkivendeghaz.hu
Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél
között csak abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony (így pl. szerződés), ha az ügyfél, mint
a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és
kezeléséhez hozzájárul.
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve
az Adatkezelő székhelyén, papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja
erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési
Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott
elektronikus levelezési címre.
Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi
kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii)
szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja
személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló
hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat
jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat
jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy

képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja
születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
- amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót
terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság
vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
- amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás
címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a
személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi
jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az
adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
A személyes adat jogosultját megillető jogok
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő
adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
- tájékoztatáshoz való jog
- helyesbítéshez való jog
- elfeledtetéshez való jog
- adatkezelés korlátozásához való jog
- adathordozhatósághoz való jog
- tiltakozáshoz való jog.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja,
hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Letölthető pdf formátumban: ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Támogatás

Támogatás