Általános Szerződési Feltételek

1. Alapvető és bevezető rendelkezések:

1.1. Bevezetés

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF vagy Szabályzat) szabályozzák a Kankalin Bükki Vendégházzal (3557 Bükkszentkereszt, Jókai utca 36.) továbbiakban: Vendégház kapcsolatosan szállás foglalás menetét, az esetleges lemondás feltételeit, valamint a Vendégház és a vendég közötti szerződéses kapcsolatot, illetve a panaszkezelés menetét.

1.2. Jogszabályi háttér:

A jelen ÁFSZ esetében a nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére kizárólag magyar jog az irányadó.

1.3. ÁSZF hatálya, elérhetősége, módosítása

A jelen ÁSZF 2022.09.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF a Kankalin Bükki vendégház weblapján folyamatosan elérhető. A Vendégház fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-t. A Vendégház kötelezettséget vállal, hogy a módosításokat a Vendégház azok hatályba lépése előtt 15 nappal a jelen weboldalon külön közzéteszi. A módosítás esetén a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kerülnek alkalmazásra. Módosítás esetén Vendégház a korábbi ÁSZF-t elérhetővé teszi az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

1.4. ÁSZF-re vonatkozó további rendelkezések.

Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az ÁSZF útján megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezáltal az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Vendégházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az az ÁSZF több pontjának érvényességére vagy végrehajthatóságára nem terjed ki. Vendégház kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

1.5. Szolgáltató ( a továbbiakban: Vendégház adatai) A Vendégház neve: Kankalin Bükki Vendégház A Vendégház székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Jókai utca 36. NTAK regisztrációs száma: MA19010688 Minősítése: magánszálláshely Működtető neve, telefonszáma: Pintérné Nahaj Andrea, +36 70 601 7002 A Vendégház elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt:
● elektronikus levelezési címe: kankalinbukkivendeghaz@gmail.com
● telefonszáma: +36 70 601 7002
● postai címe: 3557 Bükkszentkereszt, Jókai utca 36.
● adószáma: 55148692-1-25

1.6. Alapvető fogalmak

Vendég: a szerződő fél, aki Vendégház weboldalán a szállás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződést megköti Vendégházzal, aki lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve egyéb gazdálkodó szervezet. Szerződéskötés: A jelen ÁSZF-ben leírtak szerinti szállás lefoglalása, a szállásra vonatkozó időpont kiválasztása és előleg (foglaló) fizetés folyamata, mely magyar nyelven, elektronikus formában történik. Szoba: Vendég által kiválasztott Vendégházban lévő szoba a hozzá tartozó saját használatú helyiséggel együtt. Egész ház: Vendég által kiválasztott Vendégházban található 3 szoba, mindháromhoz 1-1 fürdőszoba, előtér, közös helyiség-konyha, illetve a teljes udvar. Szolgáltatási szerződés: Vendég és Vendégház között létrejött szerződés, amelyben Vendég kötelezettséget vállal a szállás díjának megfizetésére, Vendégház pedig kötelezettséget vállal a szállási szolgáltatás teljesítésére.

2. ÁSZF kapcsolatos vendég nyilatkozatok és kijelentések

A foglalás leadásával, vagyis szerződéskötést megelőzően a Vendég kifejezetten elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, illetve a foglalás leadáskor az ÁSZF érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Mindezekről a foglalás során szükséges nyilatkozni, a dokumentumok elolvasását követően – ami ajánlott – a „Megismertem Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF)”, mezőt kell bejelölnie. Amennyiben a Vendég valamelyik nyilatkozat előtti mezőt nem tölti, vagyis nem nyilatkozik a megismerésről, illetve az elfogadásról, úgy a foglalás nem jön létre. Vendég kifejezetten elismeri, hogy a 3.4. pontban található foglalás törlésére, illetve lemondás feltételeire vonatkozó részt megismerte és abban foglalt kijelentéseket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismer el. A Vendég a foglalás esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. A Vendégház képei sok esetben “illusztrációk”. Vendég elfogadja, hogy Vendégház felelősséget nem vállal az esetleges nem naprakész fénykép szerepeltetéséért, és az abból eredő károkért. Vendég köteles legkésőbb az érkezés napján koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti érvényes hatósági igazolványt bemutatni, vagy tartózkodásának jogcímét érdemben igazolni. Ennek hiányában Vendégház a bejelentkezést megtagadja, és a Vendégház a foglaló összegére kötbér és kártérítés jogcímén jogosult.

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás

3.1. A foglalás menete

A Vendég a szobát vagy az egész házat telefonon, e-mailben vagy a facebook oldalra küldött üzenetben tudja lefoglalni. A foglalás megindításához a Vendég adatainak megadása szükséges (név, e-mail, telefonszám). Az adatok megadását követően a foglalás érvénybe lép. A foglalással kapcsolatosan Vendég megjegyzést is küldhet, vagyis e-mailben jelezheti a kankalinbukkivendeghaz@gmail.com email címen egyéb, a foglalással, a szobával vagy az egész házzal kapcsolatos kérését. A Vendég foglalási szándékat a kapott e-mailben megerősíti, ezután a Vendégház felveszi a Vendéggel a kapcsolatot. A foglalót (30%) a foglalást követő 3 napon belül köteles a Vendég megfizetni, ennek hiányában a foglalás automatikusan törlésre kerül. Ha a foglalás lemondása a foglalás elküldését követő 3 napon belül történik, további teendő nincs. A Vendég köteles megadni a számlázáshoz szükséges adatokat. A Vendég a választott és foglalt időpontjától függetlenül, minden esetben a foglaláskori árat fizeti meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció lezárulása) a foglalást követően nem hat ki a szoba vagy aház árára. A Vendég foglalás lezárása előtt minden esetben javítani és pontosítani tudja a bevitt adatokat, azokat módosíthatja. A Vendégház egész évben nyitva tart, így bármelyik időszakban lehetséges a foglalás. A Vendégház fenntartja magának a jogot, hogy a nyitva tartást egyedileg meghatározza és egyéni igények alapján attól eltérjen.

3.3. A szolgáltatási szerződés megkötése és azzal kapcsolatos rendelkezések

Vendég és a Vendégház között a szerződés létrejöttéről a Vendég által megadott e-mail címre küldött a Vendégház megerősítő (visszaigazoló) e-mailt küld. Amennyiben ezen visszaigazolás Vendég megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vendéghez nem érkezik meg, Vendég az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül, vagyis a foglalása nem jön létre. A foglalás akkor tekintendő a Vendégházhoz, illetve a Vendéghez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vendégház kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vendég rossz e-mail címet adott meg foglalása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A fentiek alapján szolgáltatási szerződés akkor jön létre, amikor a Vendég foglalását a Vendégház befogadta és visszaigazolta, valamint a Vendég a foglalót Vendégház részére hitelt érdemlő módon megfizette. A foglaló összege minden esetben a teljes szállási díj összeg 40%-a, amelyet kizárólag banki átutalással szükséges megfizetni a visszaigazoló e-mailben szereplő számlaszámra és 7 napos határidőben. A Vendégház nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A szolgáltatási szerződéssel a Vendégház vállalja, hogy a Vendég részére biztosítja a kiválasztott szobát vagy az egész házat a Vendég által kiválasztott időpontban. A Vendég vállalja, hogy a Vendégház által visszaigazoltan a Vendégház szolgáltatását átveszi és annak teljes díját megfizeti legkésőbb az szoba vagy ház elfoglalásával egyidejűleg. A Vendégház visszaigazolásának késedelme esetén a Vendég jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vendégház a póthatáridőn belül igazolja vissza Vendég foglalását, a Vendég jogosult a szerződéstől elállni és a befizetett összeg megtérítésére. A Vendégház a honlapján leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján. Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Vendégház semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. A Vendégház fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatási szerződést érvénytelennek tekintse, amennyiben személyes adatokkal, hitelkártyával stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási, rendészeti hatósági beavatkozása történt. Ilyen eset előfordulása esetén a Vendégház a Vendéget értesíti. Amennyiben a honlapon hiba vagy hiányosság lép fel az oldal tartalmánál vagy az áraknál, Vendégház fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Vendég azonnal tájékoztatásra került új adatokról. A Vendég ezt követően még egyszer megerősítheti a foglalását, vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől. Amennyiben a Vendégház és Vendég közötti szerződés “vis maior” (pl: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, kormányzati intézkedés) miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik és az eddig teljesített szolgáltatások visszajárnak, a Vendég részére a befizetett összeget Vendégház visszautalja. A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek különös illetékességet nem kötnek ki.

3.4. Lemondás feltételei

30 nappal érkezés előtt a foglalás kötbérmentesen lemondható, 29-15 napon belüli lemondás esetén 30 % kötbér kiszámlázásra kerül, 14-5 napon belüli lemondás esetén 50 % kötbér kiszámlázásra kerül, 4-0 napon belüli lemondás esetén a teljes foglalási ár kiszámlázásra kerül. Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a foglaló összege egyben a kötbér összegének is megfelel. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget Vendégház visszautalja, vagy annak összegéről ajándékutalványt állít ki. A Vendégház fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötötten – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

3.5. Vendégház árai

A szobákra vagy az egész házra vonatkozóan megjelenített árak minden esetben forintban értendők. Az árak bruttó árak, vagyis törvényben előírt áfát tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák az ún. idegenforgalmi adót (IFA). Az árak attól függően változnak, hogy a vendég csak szobát szeretne vagy az egész házat szeretné lefoglalni, illetve attól is függ, mennyien érkeznek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vendégház teljes körűen tájékoztatja a Vendéget az akcióról és annak pontos időtartamáról. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig tart. A honlapon feltüntetett árak tartalmazzák a szobával vagy az egész házzal kapcsolatos valamennyi költséget, így a közüzemi (víz, villany) fogyasztás költségét, a szoba használatának a benne található felszerelés és berendezési tárgyakkal együtt, közös használatú terek használatának jogát, a végtakarítás költségét. Amennyiben Vendégház minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a honlapon, akkor Vendégház nem köteles a szobát vagy az egész házat hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben Vendégház a Vendégnek felajánlja a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vendég elállhat foglalási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
● nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
● esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
● egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
Az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Vendégház kizárja.

3.6. Fizetési módok:

A Vendégház a lefoglalt szoba vagy az egész ház teljes összegét a tartózkodás egészére számítva, a foglaló összegét feltünteti a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson, megjelölve a fizetési határidőket és a banki átutaláshoz szükséges adatokat.. A fizetési módok kizárólag az alábbiak lehetnek: a) Banki utalással a Vendégház XXX banknál vezetett XXX számlaszámra. A közleményrovatban fel kell tüntetni a foglalás azonosítóját/vendég nevét, foglalási időszakot. Amennyiben a foglalás azonosítója nem vagy hibásan kerül megadásra, a Vendégház a fizetést nem tudja azonosítani, és a szolgáltatási szerződést nem fogja teljesíteni. A foglalás díját előre utalni szükséges, a fennmaradó összeg legkésőbb az érkezés napján szükséges teljesíteni. Banki utalás esetén az összeg teljesítésének napja azon nap, amelykor a Vendégház számlájára az összeg jóváírásra kerül. Bármilyen fizetési mód választása esetén, a fizetés során beírt adatokat a Vendégház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltató adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra, illetve pénzügyi szolgáltató eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvényben. A Vendégház nem zárol semmilyen pénzösszeget, a zárolást, illetve annak feloldását kizárólag a Vendég kártyakibocsátó pénzintézete végzi. A fizetésért a Vendégház külön díjat nem számít fel, vagyis az ingyenes. Ugyanakkor a fizetéskezelő cég a fizetésért saját szerződési feltételei szerint díjat számolhat fel. A Vendégház – a Vendég egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vendég foglalását, az alábbi esetekben: a) amennyiben a Vendég átutalást jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy azon határidőben nem érkezik meg; b) ha Vendég által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a szolgáltatás teljesítés

3.7. Számlázás

A Vendég a fizetést követően hitelesített elektronikus számlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a Vendég által lefoglalt tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet foglalása részeként a foglaló összege . Vendégház a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki a Vendég részére az érkezés napján megfizetett összegről. Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani, a foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. A Vendégház által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. A foglalás leadását követően a Vendég a számlázási adatokat nem módosíthatja. A Vendég e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail Vendégház szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Vendégnak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

4. Panaszkezelés

A Vendég Vendégház forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát, reklamációját alábbi elérhetőségein közölheti:
● elektronikus levél: kankalinbukkivendeghaz@gmail.com
● posta cím: 3557 Bükkszentkereszt, Jókai utca 36.
A Vendégház a panaszt a beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja, és azt érdemben megválaszolja. A 30 napra vonatkozó vendégházi válaszadási határidő Vendégház postára adására vonatkozik. A Vendégház a szóbeli, illetve a telefonon bejelentett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vendégház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, illetve a Vendégnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A panasz esetleges elutasítása esetén a Vendégház az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vendéget. A panasszal kapcsolatos iratokat a Vendégház – az adatvédelmi előírásoknak megfelelő ideig – megőrzi. A szálláshely-szolgáltatásunkkal kapcsolatosan törvényességi felügyeleti jogkört a települési jegyző látja el. 5. Titoktartás A Vendégház a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. Az adatvédelmi szabályzatot a Vendégház oldaláról http://www.kalinkabukkivendeghaz.hu/adatvedelmi-szabalyzat linkről érhető el.

Letölthető pdf formátumban: Általános Szerződési Feltételek

Támogatás

Támogatás